Information om behandling av personuppgifter

Bakgrund
Next-Home fastighetsbyrå i Göteborg AB samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för . Denna
informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.
Genomgående används begreppet ”behandling”, vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter,
inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av

Personuppgifter.
Med ”Personuppgift” avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar
fysisk person.
Vi samlar in personuppgifter från
Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter
I samband med att du säljer en bostad genom Next-Home fastighetsbyrå i Göteborg AB behandlar vi dina
personuppgifter för följande ändamål.
Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Next-Home fastighetsbyrå i Göteborg AB har ett berättigat
intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till säljare som nyligen sålt sin bostad genom Next-Home
fastighetsbyrå i Göteborg AB. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från att
förmedlingsuppdraget har fullgjorts.
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser vad avser bokföringsskyldighet enligt
bokföringslagen. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:
Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen. Dina personuppgifter
kommer för detta ändamål att behandlas i sju år från utgången av det kalenderår då Next-Home fastighetsbyrå i
Göteborg ABs räkenskapsår avslutats.
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. De
uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:
Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år
från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.
Vi behandlar dina uppgifter för att administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. för att förmedla köpeskillingen
mellan köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera banklån. De uppgifter vi behandlar
för dessa ändamål är:
Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Namn
Kontonummer
Mäklararvode för det aktuella uppdraget
Namn
Adress
Personnummer
Kontonummer
Kopia på ID-handling
Namn
Adress
IL011 Sida 1 av 3
Next-Home fastighetsbyrå i Göteborg AB Org.nr: 559208-7166
Uggledalsvägen 15
427 40 Billdal
Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter kommer för
detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i 10 år från undertecknandet av köpeavtalet för att
vi ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att fullgöra förmedlingsuppdraget, såsom att publicera bilder
och beskrivningar av bostaden som ska förmedlas. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:
Behandlingen sker för att vi ska kunna fullfölja uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter kommer för
detta ändamål att behandlas i ett år från att förmedlingsuppdraget har fullgjorts.
Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger Next-Home fastighetsbyrå i Göteborg AB
enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter
kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.
Om du är närstående till en person som säljer sin bostad genom oss (t.ex. sambo som ej äger bostaden) behandlar vi
dina personuppgifter för följande ändamål.
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig inom ramen för förmedlingsuppdraget. De uppgifter vi behandlar
inom ramen för detta ändamål är:
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Next-Home fastighetsbyrå i Göteborg AB har ett berättigat
intresse av att kunna kommunicera med dig om du också bor i bostaden utan att formellt vara säljare av bostaden.
Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under förmedlingsuppdraget.
Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger Next-Home fastighetsbyrå i Göteborg AB
i lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:
Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter
kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.
Överföring av Personuppgifter
Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med mottagare av personuppgifter (både i Sverige och i länder utanför
EU/EES). Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som
möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig lagstiftning.
En lista över de länder utanför EU/EES, till vilka dina personuppgifter kan komma att överföras, finner du på . Du har
även rätt att ta del av information avseende de skyddsåtgärder som Next-Home fastighetsbyrå i Göteborg AB har
vidtagit för att säkerställa att överföringar utanför EU/EES är lagliga.
Återkallande av samtycke
Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Next-Home fastighetsbyrå i Göteborg AB och som
är hänförligt till sådan behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke.
Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan och uppge för vilket av
ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av
Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.
Personnummer
E-postadress
Telefonnummer
Köpeavtalet, inklusive prospekt
All information som är hänförlig till bostaden och som är nödvändig för att kunna förmedla bostaden, t.ex.
bilder och adressinformation.
Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn.
Namn
E-postadress
Telefonnummer
Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn.
IL011 Sida 2 av 3
Next-Home fastighetsbyrå i Göteborg AB Org.nr: 559208-7166
Uggledalsvägen 15
427 40 Billdal
Dina rättigheter
Next-Home fastighetsbyrå i Göteborg AB kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla
dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta
Personuppgifter.
Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar.
Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt
integritetsintresse väger tyngre än Next-Home fastighetsbyrå i Göteborg ABs legitima intresse att behandla dina
Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen
genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett
tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.
Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.
Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig
grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.
Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring
av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.
Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Next-Home fastighetsbyrå i Göteborg AB att dina Personuppgifter behandlas
av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:
Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande
elektroniskt format.
När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för
att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig,
har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.
Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande
har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det
automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är
tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.
Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även
alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.
Kontakta oss
Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till oss enligt
nedanstående kontaktinformation.
Next-Home fastighetsbyrå i Göteborg AB
Org.nr: 559208-7166
Uggledalsvägen 15 42740 Billdal
0730-620850